logo
en [mk] alb
linkedin icon twitter icon facebook icon
banner

Дистрибуција

Покрај производството, дистрибуцијата на различни брендови е клучна дејност на Пекабеско. Техничките можности, но човечките ресурси и кадар, овозможуваат Пекабеско да заземе едно од водечките места во дистрибутивната дејност во Македонија.

Најдобар показател за успехот во оваа сфера е довербата која многу познати регионални и светски компании и брендови ја даваат на Пекабеско со што секојдневно се врши дистрибуција на стоки за десетици домашни и меѓународни компании, односно на повеќе од 270 различни производи.

Пекабеско располага со дистрибутивна мрежа која се состои од повеќе од 84 возила и над 99 вработени само во дистрибутивно логисичкиот сектор. Компанијата располага и со 4000 m2 складишен простор и и магацини со 7000 палетни места на сите режими на лагерување, а секојдневно врши дистрибуција за десетичи домашни и меѓународни компании, односно повеќе од 270 различни производи.

Пекабеско постојано вложува во обука на постоечкиот и новиот човечки потенцијал кој го има компанијата. Во оваа насока, вложуваме напори за континуирано подобрување на квалитетот на дистрибуцијата со обновување на возниот парк и воведувањето на најнови софтверски апликации за унапредување на дистрибуцијата.

Наши партнери и брендови кои ја користат дистрибутивната мрежа на Пекабеско:

Медиа линкови