logo
en [mk] alb
linkedin icon twitter icon facebook icon
banner

Основни податоци

Полно име на Компанијата:  

Друштво за трговија,производство,услуги,шпедиција увоз-извоз Пекабеско АД

Скратено име:

Пекабеско АД

Седиште и адреса:

ул.10 бр.44 Кадино,Илинден

Основна дејност:

трговија и производство

Правен облик:

Акционерско Друштво

Матичен број (МБ):

4059867

Единствен Даночен број:

4030991112554

ДДВ број:

МК4030991112554

Година на основање:

1979 год.

Жиро сметка:

НЛБ Тутунска Банка АД :

210-0405986701-04 и 210-0405986703-95

Жиро сметка:

Охридска Банка:

530-0101008640 -25 и 530-0101008710 -09

Жиро сметка:

Прокредит банка : 

 

380-1768616031-25 и 380-1768616051-62

Жиро сметка:

ТТК банка:

 

290-1000001144-09 и 290-1000001145-06

Жиро сметка:

Комерцијална банка :

 

300-0000034971-77 и 300-0000035043-55

Одбор на Директори:

Претседател на Одбор на директори Марко Кутревски

Прв извршен директор: Слободан Кутревски

Втор извршен директор: Анатол Кутревски

Неизвршен член: Миле Бановиќ

Неизвршен член: Славчо Шушлевски

Медиа линкови